Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hollands Handelen B.V.

Algemene voorwaarden Hollands Handelen B.V.

Deze kleine lettertjes zijn van toepassing op alles wat we doen.

1. Algemeen 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Hollands Handelen opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  • Hollands Handelen: Hollands Handelen B.V., gevestigd aan de Populierendreef 151 te Vlaardingen;  

2. Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Hollands Handelen enerzijds en opdrachtgever anderzijds. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk en uitdrukkelijk door Hollands Handelen aan opdrachtgever is bevestigd. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

3. Offertes 
Alle offertes en aanbiedingen van Hollands Handelen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van een maand, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte of aanbieding staat vermeld.

4. Totstandkoming overeenkomst 
De overeenkomst tussen Hollands Handelen en opdrachtgever komt eerst tot stand, nadat de door Hollands Handelen verzonden schriftelijke overeenkomst door opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en door Hollands Handelen retour is ontvangen.  

5. Levertijd 
In de offerte en/of overeenkomst vermelde termijnen van levering hebben slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De binding van Hollands Handelen aan een uiterste termijn vervalt in geval de opdrachtgever wijziging in de specificaties van de werkzaamheden wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging de opdrachtgever in redelijkheid niet noodzaakt tot aanpassing van die uiterste termijn. De opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig is om tijdige levering door Hollands Handelen mogelijk te maken. In het geval de opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen, is Hollands Handelen niet langer gehouden aan de overeengekomen termijn van levering. Hollands Handelen is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen alsnog is nagekomen. Hollands Handelen zal daarna de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.  

6. Tarieven/aanneemsom 
Alle door Hollands Handelen vermelde bedragen zijn exclusief BTW. en eventueel andere van overheidswege opgelegde toeslagen en/of heffingen. Hollands Handelen is gerechtigd de overeengekomen tarieven c.q. de overeengekomen aanneemsom aan te passen in de navolgende situaties: 

  • stijging van de kosten van materialen of diensten van derden die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn; 
  • extra werkzaamheden en/of kosten die bij het aangaan van de overeenkomst voor Hollands Handelen redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; 
  • de opdrachtgever wenst wijziging aan te brengen in de specificaties van de overeengekomen werkzaamheden c.q. de overeengekomen materialen. 

Bedoelde aanpassingen worden door Hollands Handelen schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.  

7. Betaling 
Betaling van de door de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een schriftelijk ingebrekestelling is vereist, en wordt de opdrachtgever vanaf dat moment tot de dag der algehele voldoening de wettelijke rente over de onbetaald gelaten factuurbedragen aan Hollands Handelen verschuldigd. Alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €. 150,00. In geval de opdrachtgever bestaat uit meerdere (rechts)personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van voormelde betalingsverplichting.  

8. Eigendomsvoorbehoud 
Iedere levering van zaken door Hollands Handelen aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst jegens Hollands Handelen is verplicht, met inbegrip van verschuldigde kosten en rente.

9. Onderzoeksplicht, reclame 
De opdrachtgever is verplicht terstond na het verrichten van de werkzaamheden en/of de aflevering van zaken door Hollands Handelen te onderzoeken of Hollands Handelen de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.  

De opdrachtgever is tevens verplicht indien hem van het tegendeel blijkt, Hollands Handelen daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen. De opdrachtgever dient voormeld onderzoek en de kennisgeving aan Hollands Handelen te doen uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden en/of de aflevering van de zaken. Eventuele gebreken dienen binnen 8 dagen na constatering daarvan door opdrachtgever schriftelijk aan Hollands Handelen te worden medegedeeld. De nakoming van de overeenkomst geldt in ieder geval als deugdelijk indien de opdrachtgever heeft nagelaten voormeld onderzoek en/of schriftelijke kennisgeving aan Hollands Handelen tijdig te doen, in welk geval iedere mogelijke aanspraak van opdrachtgever jegens Hollands Handelen uit dien hoofde vervalt. 

10. Overmacht 
Tekortkomingen van Hollands Handelen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, niet-levering van noodzakelijke materialen door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Hollands Handelen toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of enigerlei vorm van schadevergoeding. Hollands Handelen zal een beroep op overmacht onverwijld aan opdrachtgever kenbaar maken. Opdrachtgever heeft gedurende 8 dagen na ontvangst van deze kennisgeving het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter uitsluitend onder de voorwaarde dat opdrachtgever alle door Hollands Handelen tot de datum van annulering gemaakte kosten aan Hollands Handelen te vergoeden. Hollands Handelen zal daartoe een eindfactuur aan opdrachtgever zenden, welke binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever zal worden betaald. 

11. Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van Hollands Handelen is uitdrukkelijk beperkt tot de verplichting eventuele gebreken in de geleverde materialen en/of verrichte werkzaamheden te herstellen en/of die materialen te vervangen en/of opdrachtgever voor de kosten van die materialen en/of werkzaamheden te crediteren, behoudens opzet of grove nalatigheid van de zijde van Hollands Handelen. Een eventueel door Hollands Handelen aan opdrachtgever te betalen schadevergoeding kan nimmer het totale bedrag dat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Hollands Handelen zou zijn verschuldigd overschrijden. Hollands Handelen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ten gevolge van onjuistheden en/of onvolledigheden in de door opdrachtgever verstrekte gegevens, modellen of materialen. Hollands Handelen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ten gevolge van de in overleg met opdrachtgever bepaalde werkwijze. Hollands Handelen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ten gevolge van overschrijding van leveringstermijnen. Hollands Handelen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen stagnatie in de gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever die op enigerlei wijze verband houd met, dan wel is veroorzaakt door een fout van Hollands Handelen bij de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Hollands Handelen tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. De eventueel door Hollands Handelen in dat kader aan derden te betalen bedragen, zullen door de opdrachtgever aan Hollands Handelen worden vergoed. 

12. Intellectuele eigendom 
Hollands Handelen behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden bedoelde producten waaronder begrepen ontwerpen, schetsen, werkwijzen en adviezen -te gebruiken, te vermenigvuldigen, te openbaren dan wel anderszins te exploiteren, voor zover dit geschied anders dan in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, zonder dat daarvoor door Hollands Handelen uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming aan opdrachtgever is gegeven. 

13. Toepasselijk recht 
Op de offertes en de tussen Hollands Handelen en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  

14. Forumkeuze 
Alle geschillen tussen Hollands Handelen enerzijds en de opdrachtgever anderzijds betreffende de offertes en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, alsmede betreffende deze algemene voorwaarden zelve, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. 

Rotterdam, mei 2018 

Ellen van Geene – Communicatiemanager en coach

“Ik ken niemand die zoveel van marketing afweet als Sytske.”

Dave van Wijngaarden – Trivision Automatisering

“Sytske weet steeds de juiste vragen te stellen waardoor de focus blijft op de resultaten van marketing en sales.”

Guus Paalvast - Jopa Events

“Sytske is een inspirator pur sang en heerlijk om mee te werken en naar te luisteren."

if(Content.Pagination ?? App.Settings.Pagination) {
} if(Content.Navigation ?? App.Settings.Navigation) {
}